Model Question Papers (VI-X)

 

 

 

 

 

 

CLASS – X

Maths Class X Sample Paper 01 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2015/04/maths-class-x-periodic-test-iii-sample-paper-01.pdf

Maths Class X Sample Paper 02 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2015/04/maths-class-x-periodic-test-iii-sample-paper-02.pdf

Maths Class X Sample Paper 03 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2015/04/maths-class-x-periodic-test-iii-sample-paper-03.pdf

Science Class X Sample Paper 01 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/science-class-x-periodic-test-iii-sample-paper-01.pdf

Science Class X Sample Paper 02 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/science-class-x-periodic-test-iii-sample-paper-02.pdf

Science Class X Sample Paper 03 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/science-class-x-periodic-test-iii-sample-paper-03.pdf
CLASS-IX

Maths Class IX Sample Paper 01 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2015/04/maths-class-ix-periodic-test-iii-sample-paper-01.pdf

Maths Class IX Sample Paper 02 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2015/04/maths-class-ix-periodic-test-iii-sample-paper-02.pdf

Maths Class IX Sample Paper 03 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2015/04/maths-class-ix-periodic-test-iii-sample-paper-03.pdf

Science Class IX Sample Paper 01 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2015/04/science-class-ix-periodic-test-iii-sample-paper-01.pdf

Science Class IX Sample Paper 02 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2015/04/science-class-ix-periodic-test-iii-sample-paper-02.pdf

Science Class IX Sample Paper 03 for Periodic Test 03 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2015/04/science-class-ix-periodic-test-iii-sample-paper-03.pdf

CLASS-VIII
Maths Class VIII Sample Paper 01 for Periodic Test 02 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/maths-class-viii-periodic-test-02-exam-sample-paper-01.pdf

Maths Class VIII Sample Paper 02 for Periodic Test 02 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/maths-class-viii-periodic-test-02-exam-sample-paper-02.pdf

Maths Class VIII Sample Paper 03 for Periodic Test 02 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/maths-class-viii-periodic-test-02-exam-sample-paper-03.pdf

CLASS-VII
Maths Class VII Sample Paper 01 for Periodic Test 02 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/maths-class-vii-periodic-test-02-exam-sample-paper-01.pdf

Maths Class VII Sample Paper 02 for Periodic Test 02 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/maths-class-vii-periodic-test-02-exam-sample-paper-02.pdf

Maths Class VII Sample Paper 03 for Periodic Test 02 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/maths-class-vii-periodic-test-02-exam-sample-paper-03.pdf

CLASS-VI
Maths Class VI Sample Paper 01 for Periodic Test 02 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/maths-class-vi-periodic-test-02-exam-sample-paper-01.pdf

Maths Class VI Sample Paper 02 for Periodic Test 02 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/maths-class-vi-periodic-test-02-exam-sample-paper-02.pdf

Maths Class VI Sample Paper 03 for Periodic Test 02 Exam

https://kumarsir34.files.wordpress.com/2017/12/maths-class-vi-periodic-test-02-exam-sample-paper-03.pdf

CLASS VI FAI & FAIII

class-vi-english-fa-i    class-vi-english-fa-iii    class-vi-english-sa-i    class-vi-hindi-fa-i    class-vi-hindi-fa-iii    class-vi-hindi-sa-i    class-vi-maths-fa-iii    class-vi-maths-sa-i    class-vi-sanskrit-fa-iii    class-vi-sanskrit-sa-i     class-vi-science-fa-i    class-vi-science-fa-i1     class-vi-science-fa-iii     class-vi-science-sa-i     class-vi-skt-fa-i     class-vi-s-st-fa-i     class-vi-s-st-fa-i1     class-vi-s-st-fa-iii     class-vi-s-st-sa-i    vi-fa-3-maths     vi-fa-3-sanskrit-2016-17     vi-fa-3-science-2016-17     vi-fa-iii-english-2016-17      vi-fa-iii-hindi-2016-17       vi-fa-iii-sst-2016-17

CLASS VI SAI & SAII

2012_06_lyp_english_b_sa2   2012_06_lyp_hindi_a_sa1 2012_06_lyp_science_sa2 2012_06_lyp_social_science_sa2   2014_06_lyp_mathematics_03    2014_06_lyp_science_01    cbse-class-6-sanskrit-practice-worksheets-1

CLASS VII FAI & FAIII

class-vii-english-fa-iii      class-vii-english-sa-i       class-vii-hindi-fa-i      class-vii-hindi-fa-iii     class-vii-hindi-sa-i class-vii-maths-fa-i      class-vii-maths-fa-i1      class-vii-maths-fa-iii      class-vii-maths-sa-i     class-vii-sanskrit-fa-i class-vii-sanskrit-fa-iii      class-vii-science-fa-i      class-vii-science-fa-i1      class-vii-science-fa-iii      class-vii-science-sa-i      class-vii-s-st-fa-i      class-vii-s-st-fa-iii      class-vii-s-st-sa-i     vii-fa-3english-2016-17      vii-fa-3-science-2016-17      vii-fa-3-sst-2016-17      vii-fa-iii-sanskrit-2016-17

CLASS VII SAI & SAII

cbse-class-7-english-question-paper    cbse-class-7-maths-sa1-sample-paper

CLASS VIII FAI & FAIII

class-viii-english-fa-i      class-viii-english-fa-iii      class-viii-english-sa-i     class-viii-hindi-fa-i    class-viii-hindi-fa-iii class-viii-hindi-sa-i          class-viii-maths-fa-i          class-viii-maths-fa-i1     ass-viii-maths-fa-iii    class-viii-maths-sa-i class-viii-sanskrit-fa-i    class-viii-sanskrit-fa-iii     class-viii-science-fa-i   class-viii-science-fa-i1 class-viii-science-fa-iii   class-viii-science-sa-i   class-viii-s-st-fa-i    class-viii-s-st-fa-i1    class-viii-s-st-fa-iii    class-viii-s-st-sa-i    viii-fa-3-maths-2016-17    viii-fa-3-sanskrit2016-17     viii-fa-3-science-2016-17     viii-fa-iii-english-2016-17     viii-fa-iii-sst-2016-17

CLASS VIII SAI & SAII

8_maths_fa1_ipis_dwarka_2013_14_25_file    8_maths_usp_linear_equations_shubhi_2 8_maths_usp_linear_equations_shubhi_3   8_maths_usp_linear_equations_shubhi_4 8_maths_usp_linear_equations_shubhi_5     2012_08_lyp_mathematics_sa2_01-1 2012_08_lyp_mathematics_sa2_01      2012_08_lyp_science_sa2_02      cbse-class-8-maths-sa1-sample-paper

CLASS IX FAI & FAIII

class-ix-english-fa-i   class-ix-english-fa-iii   class-ix-hindi-fa-i   class-ix-hindi-fa-i1   class-ix-hindi-fa-iii   class-ix-maths-fa-i    class-ix-maths-fa-i1    class-ix-maths-fa-iii    class-ix-sanskrit-fa-i    class-ix-sanskrit-fa-iii     class-ix-science-fa-i  class-ix-science-fa-i1   class-ix-science-fa-iii  class-ix-s-st-fa-i   class-ix-s-st-fa-i1    class-ix-s-st-fa-iii  english-sa-i-class-ix hindi-sa-i-class-ix   ix-fa-iii-english-2016-17   ix-fa-iii-hindi-2016-17    ix-fa-iii-maths-2016-17 ix-fa-iii-science2016-17    ix-fa-iii-sst-2016-17    maths-class-ix-sa-ii-sample-paper-01     maths-class-ix-sa-ii-sample-paper-02     maths-class-ix-sa-ii-sample-paper-03     maths-class-ix-sa-ii-sample-paper-04    maths-class-ix-sa-ii-sample-paper-05    maths-sa-i-class-ix    sanskrit-sa-i-class-ix     science-sa-i-class-ix     social-studies-sa-i-class-ix

CLASS IX SA I & SAII

09_science_sa1_unsolved_04_new    09_science_sa1_unsolved_05_new      9english-sample-papers-1    9english-sample-papers-2     9english-sample-papers-3     9english-sample-papers-4      9english-sample-papers-5    9maths-sample-papers-1     9maths-sample-papers-2        09_science_sa1_unsolved_04_new 09_science_sa1_unsolved_05_new    9english-sample-papers-1     9english-sample-papers-2     9english-sample-papers-3    9english-sample-papers-4     9english-sample-papers-5     9maths-sample-papers-1    9maths-sample-papers-2      9maths-sample-papers-3      9maths-sample-papers-4     9maths-sample-papers-5    9maths-sample-papers-6     9-sa1-english-sample-paper1     9-sa1-english-sample-paper2      9-sa1-english-sample-paper3    9-sa1-maths-sample-paper1      9-sa1-maths-sample-paper2     9-sa1-maths-sample-paper3     9-sa1-maths-sample-paper4 9-sa1-maths-sample-paper5     9-sa1-science-sample-paper1     9-sa1-science-sample-paper2    9-sa1-science-sample-paper5    9-sa1-socialscience-sample-paper1    9-sa1-socialscience-sample-paper2    9-sa1-socialscience-sample-paper3   2014_09_lyp_hindi_a_01-sa-1-1    2014_09_lyp_mathematics_17

 

CLASS X FAI & FAIII

x-fa-iii-sst-2016-17  social-studies-sa-i-class-x    science-sa-i-class-x x-fa-iii-hindi-2016-17 x-fa-3-maths-2016-17 sanskrit-sa-i-class-x maths-sa-i-class-x x-fa-3-maths-2016-17-2 x-fa-3-maths-2016-17-1 hindi-sa-i-class-x class-x-s-st-fa-i class-x-sanskrit-fa-i class-x-sanskrit-fa-iii class-x-s-st-fa-i1 class-x-science-fa-i class-x-s-st-fa-i-1 class-x-science-fa-i1 class-x-s-st-fa-iii class-x-science-fa-iii english-sa-i-class-x class-x-hindi-fa-iii class-x-maths-fa-i class-x-maths-fa-i1 class-x-english-fa-iii class-x-hindi-fa-i class-x-maths-fa-iii-1 class-x-maths-fa-iii class-x-hindi-fa-i1

CLASS X SAI & SAII

sst_32_10001   math_30_10001  english-paper  eng_com_1  class_x_hindi_sa-1_question_paper-2 class_x_hindi_sa-1_question_paper-1  2015_10_sp_mathematics_sa1_unsolved_02 2015_10_sp_mathematics_sa1_unsolved_03   2015_10_sp_mathematics_sa1_unsolved_04 2015_10_sp_mathematics_sa1_unsolved_05   cbse-english-2014 2012_sp_10_term_1_hindia_01 2011_10_lyp_science_sa1_15 10th__sa-1_original_sanskrit_question_paper_cbse_board_2014   10th__sa-1_original_sanskrit_question_paper_cbse_board_20141   10th__sa-1_original_hindi_b_question_paper_cbse_board_2014-1 10-sa1-social-science-sample-paper3 10-sa1-social-science-sample-paper4 10-sa1-social-science-sample-paper5 10th__sa-1_original_hindi_a_question_paper_cbse_board_2014-1 10th__sa-1_original_hindi_a_question_paper_cbse_board_2014-4mk-compressed    10-sa1-social-science-sample-paper2 10-sa1-social-science-sample-paper1   10-sa1-science-sample-paper5   10-sa1-science-sample-paper4   10-sa1-science-sample-paper3    10-sa1-maths-sample-paper2   10-sa1-maths-sample-paper3   10-sa1-maths-sample-paper4   10-sa1-science-sample-paper1  10-sa1-science-sample-paper2   10-sa1-english-sample-paper2   10-sa1-english-sample-paper3 10-sa1-english-sample-paper4  10-sa1-english-sample-paper5   10-sa1-maths-sample-paper1   10-sa1-english-sample-paper1

 

Advertisements